www.niepelnosprawny.org

Jak spisać umowę pozyczki prywatnej? oto klucze ponizej, a na końcu artykułu do pobrania gotowy wzór.

UMOWA POŻYCZKI


W dniu ................. w .............................. pomiędzy .........................................., zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ......................... z datą ważności do ................................. numer PESEL……………………….. zwanym dalej Pożyczkodawcą

a
................................... zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ............................... z datą ważności do ………………. Numer PESEL ……………………….. zwanym dalej Pożyczkobiorcą

została zawarta następująca umowa:

§ 1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ...................... zł (słownie złotych

............................................................... ) na okres od dnia ..................... do dnia ................... Pożyczkobiorca

zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ...................% w stosunku………………….

§ 2

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

§ 3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w §1.
§ 4

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

§ 5

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.
§ 6

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości .........% dziennie.

§ 7

Podatek od czynności cywilno - prawnych strony opłacą po połowie strony.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.Pożyczkodawca                                                          Pożyczkobiorca
tu do ściagniecia pełn wzór:
http://www.mediafire.com/file/r1c3hsd9bvroq8g/umowa_pozyczki.doc