www.niepelnosprawny.org

skróty klawiaturowe systemowe  notatnika windows 

Skrót klawiaturowy     Funkcja
ALT lub F10     Dostęp do menu
CRTL + TAB     Przełączanie pomiędzy różnymi menu:
SHIFT + F10 lub klawisz WINDOWS     Menu skrótów (dostępne z prawego przycisku myszki)
ALT + SPACJA     Menu skrótów paska tytułu
CTRL + F1     Otwieranie / zamykanie okienka zadań
F6     Przełączanie pomiędzy dokumentem a okienkiem zadań
CTRL + SPACJA (okienko musi być aktywne)     Otwieranie menu okienka zadań
SHIFT + F7     Uruchomienie słownika wyrazów bliskoznacznych (Tezaurus)
ALT + N + S     Statystyka dokumentu
Edycja tekstu:
Skrót klawiaturowy     Funkcja
CTRL + B     Pogrubienie
CTRL + I     Kursywa
CTRL + U     Podkreślenie
CTRL + SHIFT + > lub CTRL+]     Zwiększenie czcionki w zaznaczonym fragmencie tekstu
CTRL + SHIFT + < lub CTRL + [     Zmniejszenie czcionki w zaznaczonym fragmencie tekstu
CTRL + SHIFT + SPACJA     Spacja nierozdzielająca (twarda spacja)
CTRL + SPACJA     Usuwanie dodatkowego formatowania tekstu
CTRL + C     Kopiowanie zaznaczonego tekstu
CTRL + X     Wycinanie zaznaczonego tekstu
CTRL + V     Wklejanie skopiowanego do pamięci tekstu
CTRL + Z     Cofnięcie ostatniej akcji
CTRL + Y     Ponowne wykonanie cofniętej akcji
SHIFT + STRZAŁKA     Zaznaczanie pojedynczego znaku
CTRL + SHIFT + STRZAŁKA     Zaznaczanie wyrazu
CTRL + A     Zaznaczanie całego dokumentu
F8 (powtórzenie F8 zwiększa obszar zaznaczania     Uruchomienie opcji zaznaczania (wybieranego przy pomocy STRZAŁEK)
CTRL + STRZAŁKA     Przesuwanie kursora o całe wyrazy
ALT + CTRL + M lub prawy ALT + M     Wstawienie komentarza
SHIFT + ENTER     Podział wiersza
CTRL + ENTER     Podział strony
CTRL + SHIFT + F     Zmiana czcionki zaznaczonego fragmentu
SHIFT + F3     Zmiana wielkości liter
CTRL + E     Wyrównywanie akapitu do środka
CTRL + L     Wyrównywanie akapitu do lewej
CTRL + R     Wyrównywanie akapitu do prawej
CTRL + J     Wyrównywanie akapitu do obu stron (justowanie)
PRAWY ALT + U     Wstawianie znaku Euro

 
Wyszukiwanie:
Skrót klawiaturowy     Funkcja
CTRL + F     Wyszukiwanie słów
ALT + CTRL + Y lub SHIFT + F4     Powtarzanie wyszukiwania (po zamknięciu okna dialogowego)
CTRL + H     Zamienianie znaków
CTRL + TAB     Przełączanie między oknem dialogowym a tekstem
TAB     Przejście do następnej opcji
SHIFT + TAB     Przejście do poprzedniej opcji
CTRL + G     Przechodzenie do zakładki
SHIFT + F5     Przeniesienie do miejsca ostatniej poprawki (również po otwarciu dokumentu)
ALT + F7     Wyszukiwanie następnego błędu w tekście (podkreślonego kolorową linią).
Praca z plikiem:
Skrót klawiaturowy     Funkcja
CTRL + F12 lub CTRL + O     Otwieranie dokumentu
CTRL + W lub CTRL + F4     Zamykanie dokumentu
CTRL + N     Tworzenie nowego dokumentu
CTRL + S     Zapisywanie dokumentu
F12     Zapisywanie dokumentu z nową nazwą (zapisz jako)
ALT + 1     Przejście do poprzedniego folderu
ALT + 2     Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej
ALT + 4     Usunięcie zaznaczonego folderu
ALT + 5     Utworzenie nowego folderu
ALT + 6     Przełączanie między widokami
ALT + 7     Wyświetlenie menu narzędzia
CTRL + P     Drukowanie dokumentu
ALT + CTRL + I lub CTRL + F2     Podgląd wydruku
CTRL + F5     Zmiana wielkości okna
CTRL + F10     Maksymalizowanie okna dokumentu
ALT + F5     Zmiana wielkości wszystkich okien programu
ALT + F10     Maksymalizowanie wszystkich okien programu
Zmiana stylu:
Skrót klawiaturowy     Funkcja
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ     Przeniesienie zaznaczonego akapitu w górę
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W LEWO     Przeniesienie akapitu na wyższy poziom (np. z Nagłówka 3 na Nagłówek 2).
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO     Przeniesienie akapitu na niższy poziom
CTRL + SHIFT + N     Przeniesienie akapitu do poziomy podstawowego (usuń formatowanie)
ALT + SHIFT + STRZAŁKA W DÓŁ     Przeniesienie zaznaczonego akapitu w dół
CTRL + F1     Otwieranie okienka zadań
CTRL + SPACJA     Otwieranie menu Okienka zadań
F6 (widok stylów) - wybór STRZAŁKAMI     Wybieranie stylów dla akapitu
CTRL + SHIFT + S     Zmiana stylu