www.niepelnosprawny.org

„W Trójcy Jedyny” Stuart Olyott - STRESZCZENIE

    Autor w niniejszej pozycji dosadnie, szczegółowo wykazuje trójjedyność Boga. Nie boi się zadawać trudnych pytań odnośnie Boskości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz niełatwych odpowiedzi.
    To, że Bóg jest jeden dokładnie wyjaśnia 5 Mojżeszowa 6:4 „Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden” choć jak autor dodaje trudno precyzyjnie oddać sens tego zdania ponieważ pochodzi z Hebrajskiego. Ten fragment przedstawia nam niezwykłą Bożą tajemnicę, to znaczy, że Jego nie można podzielić ani rozłączyć.
    Potwierdzenie tego, że Ojciec jest Bogiem Olyott wykazuje z 1 Koryntian 8:6 „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec”, a w Starym Testamencie Izajasz modli się: ”Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk!” (Izajasza 64:8), również Jezus mówi do swoich uczniów „Ojciec wasz, który jest w niebie”( Mateusza 5:45), następnie w: „Wstepuję do Ojca mojego i Ojca waszego”.
Rozdział czwarty poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, Synowi, ale, który również jest Bogiem „Spośród wszystkich ludzi, którzy chodzili po ziemii, tylko o Jezusie Chrystusie można powiedzieć, że Jego życie nie rozpoczęło się w momencie narodzin”1. Jezus Chrystus został zrodzony przez Ojca.  „A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Potwierdzenie Boskości Ducha Świętego możemy znaleźć w Biblii porównując wersety. Przykładem mogą być słowa wypowiedziane w Izajasza, Bóg pyta „Kogo poślę i kto tam pójdzie” (Izajasza 6:8-9) . Izajasz odpowiada, że on może pójść.  Natomiast w Nowym Testamencie Apostoł Paweł przytacza ten przykład i mówi, że to Duch Święty mówił (Dzieje Apostolskie 28:25-27). Zatem Duch Święty jest Bogiem.
Olyott wysuwa wywód, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są odrębnymi osobami: „Dlatego też w Ewangelii Jana (12:28) Ojciec mówi „Ja”; nieco dalej (17:4) Syn mówi „Ja”; zaś w Dziejach Apostolskich (13:2)  to Duch Święty mówi „Ja”.
Świadectwo Biblii doprowadza nas zatem do nauki o Trójcy: jest tylko Jeden Bóg; trzy osoby są Bogiem – Ojciec, Syn i Duch Święty.
Rozdział 10 ostrzega nas przed błędami jakich należy unikać. Są nimi :
1. Tryteizm, czyli wiara, że jest trzech Bogów
2.  Monarchianizm, czyli odrzucenie prawdy, że istnieją trzy Osoby, które są w równym stopniu Bogiem.
3.  Modalizm, czyli odrzucenie prawdy, że trzy Osoby Trójcy odróżniają się swymi własnościami osobowymi.
Podsumowując jest Jeden Bóg Trójjedyny,  przebywa w trzech osobach, ale jest Jeden, troisty w swej jedności. Razem z autorem tej książki oddaję chwałę „Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu” 2.